Unieke samenwerking resulteert in lesmodules voor mbo-studenten gehandicaptenzorg

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo, Tilburg University, ontwikkelt mbo-lesmodules voor professionals in de gehandicaptenzorg. In de kosteloos beschikbare lesmodules worden wetenschappelijke inzichten gebruikt om handvatten te ontwikkelen waarmee (toekomstige) zorgprofessionals in de praktijk aan de slag kunnen. De lesmodules zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen universiteit en mbo. Een nieuwe publicatie over deze unieke en structurele samenwerking toont de meerwaarde ervan.

"Zorgprofessionals leren en werken in een maatschappelijke context die snel verandert. Zij moeten snel, actief en proactief kunnen meebewegen met veranderingen en kansen in de zorg", stelt bijzonder hoogleraar Petri Embregts (AWVB). "Hiervoor hebben ze onderwijs nodig dat rust op een stevig fundament, zoals onze  lesmodules , met bijvoorbeeld (nieuwe) kennis om met complexe situaties en gedrag om te gaan." Onder leiding van Embregts verbindt de AWVB wetenschap en beroepsonderwijs met elkaar. De praktische modules gaan over thema’s waar zorgprofessionals in de gehandicaptensector mee te maken kunnen hebben in de dagelijkse praktijk, zoals verslaving of zelfbeschadigend gedrag. Een verpleegkundige in opleiding: "De module over verslaving was het interessantste wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en geleerd."

Samenwerking wetenschap en beroepsonderwijs: nog altijd niet vanzelfsprekend

Over de unieke en structurele samenwerking van de AWVB met het mbo verscheen de publicatie ’ Van onderzoek naar beroepsonderwijs ’. Daarin zijn de visies opgetekend van de diverse betrokkenen op de belangrijke verbinding tussen universiteit en mbo, die nog niet altijd vanzelfsprekend is. In de publicatie delen Petri Embregts (AWVB), Frank Bluiminck (directeur MBO Raad) en Cecile Stallenberg (bestuurder Dichterbij en lid stuurgroep AWVB) hun visie op het nut en de noodzaak van samenwerking tussen universiteit en mbo. Het maken van deze verbinding biedt diverse kansen; zo levert het veel op voor het beroepsonderwijs en het werkplekleren. Tijdens het mini-symposium ’Van onderzoek naar beroepsonderwijs’ op 7 november 2023 nam Bluiminck bovendien de vijfde en nieuwste AWVB-lesmodule in ontvangst: ’Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking’. Bluiminck: "Het is goed dat onderzoek zijn weg vindt naar het onderwijsprogramma in het mbo, zodat je kennis en inzichten kunt ontsluiten voor studenten die een beroep leren of voor mensen die willen doorleren in het kader van een leven lang ontwikkelen."