Bijzondere leerstoel Octavia van Breemen voor kruisbestuiving psychiatrie en theologie

Ernst Hirsch Ballin en rector magnificus Wim van de Donk van Tilburg University hebben op 20 november een overeenkomst tot vestiging getekend voor de nieuwe bijzondere leerstoel Octavia van Breemen. Deze leerstoel wil onderwijs en onderzoek naar de kruisbestuiving tussen psychiatrie en theologie bevorderen, en wordt gepositioneerd binnen de Tilburg School of Catholic Theology.

Met dit initiatief geeft de Octavia van Breemen Stichting, onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, de mogelijkheid om voor te bouwen op het pionierswerk van de in 2004 overleden katholieke psychiater dr. Anna Terruwe. Terruwe was zonder meer een invloedrijke figuur, die in haar tijd grote aandacht schonk aan een brede opvatting van de menselijke persoon en diens welbevinden.

De haar typerende blik, die voorbij het gemedicaliseerde mensbeeld van de psychiatrische wetenschap ging, en mede onder invloed stond van de rechtsfilosoof Willem Duynstee, was kenmerkend voor haar omgang met geestelijk welzijn. Vandaag kan dit werk inspirerend zijn om opnieuw een brede interdisciplinaire benadering van menselijk welbevinden te ontwikkelen.

Schenking

Terruwe’s werk werd door haar medewerkster Octavia van Breemen beschouwd als een kostbare schat die zou moeten worden meegegeven aan nieuwe generaties. Dankzij haar inzet en testamentaire beschikking kan nu deze bijzondere leerstoel worden ingesteld. De Octavia van Breemen Stichting schenkt de Tilburgse universiteit hiermee de mogelijkheid om nieuwe impulsen te bevorderen inzake de verbinding tussen psychiatrie en theologie.

De bijzondere leerstoel past uitstekend in het actuele profiel van de Tilburgse theologische faculteit, aldus decaan Karim Schelkens. "De Octavia van Breemen leerstoel sluit niet alleen naadloos aan op de aandacht voor Brede Welvaart van onze universiteit, hij past ook in de toenemende aandacht voor geestelijke verzorging die een speerpunt is voor het onderzoek en onderwijs van de faculteit. Juist de interdisciplinaire benadering en de brede mensvisie van het werk van Terruwe is hierbij een grote meerwaarde."

Begin december wordt gestart met de werving van een bijzonder hoogleraar om invulling te geven aan deze mooie leerstoel.